Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020


Παράνομη είσπραξη συντάξεων

Εξ αιτίας της συνήθειας (του “εθίμου”;) των συμπατριωτών μας να εξαπατούν συστηματικά το (λεγόμενο) δημόσιο (υπό στενή και υπό ευρεία έννοια), εισπράττοντας απατηλά χρηματικά ποσά που δεν δικαιούνται καθώς και εξ αιτίας της επί πολλά χρόνια είσπραξης συντάξεων από συγγενείς συνταξιούχων, μετά τον θάνατο των τελευταίων, το Ι.Κ.Α., πιστό στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στην παράδοση να διευκρινίζονται τα αυτονόητα, εξέδωσε το παρακάτω έγγραφο, υπ’ αριθ. πρωτ. Σ00/35/10.07.2012, διευκρινίζοντας και εξηγώντας τι οφείλουν να πράττουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

 

Αυτές, βέβαια, οι “διευκρινίσεις” είναι περιττές, επειδή αποτελούν αντικείμενο της εργασίας των υπαλλήλων, οι οποίοι θα έπρεπε να γνωρίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και γενικά τον λόγο για τον οποίο πληρώνονται.

 

Όμως, έχει αξία να δούμε τις διευκρινίσεις του υποδιοικητή του Ι.Κ.Α., με τη δική μας διευκρίνιση, ότι τις υπογραμμίσεις και τα έντονα στοιχεία θέσαμε εμείς για έμφαση.

 

 

 

 

 

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ00/35/10.7.2012

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών

Αθήνα, 10/07/2012

Αριθ. Πρωτ. Σ00/35 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών.

 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Σ00/15/01.07.2011 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Παροχών

 

Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί με το σχετικό Γενικό Έγγραφο, στις περιπτώσεις που το Ίδρυμα δεν έχει ενημερωθεί για το θάνατο συνταξιούχου, με αποτέλεσμα την παράνομη είσπραξη των συντάξεών του από μη δικαιούχα πρόσωπα, έχετε την αρμοδιότητα να καταθέτετε μηνυτήρια αναφορά κατά των προσώπων αυτών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

 

Επισημαίνουμε ότι επειδή το υπόδειγμα της μηνυτήριας αναφοράς που σας κοινοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό αναφέρεται σε συγκεκριμένη διάταξη του Ποινικού Κώδικα (άρθ. 386 παρ. 1) για «αθέμιτη αποσιώπηση συμβάντος» (θάνατος) δεν σημαίνει ότι αναιρεί την υποχρέωσή σας να προβαίνετε σε σύνταξη και κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς όταν υποπίπτουν στην αντίληψή σας και άλλες παράνομες πράξεις. Τούτο διότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 58/28.12.1993 του τέως Νομικού Συμβούλου του ΙΚΑ Δ. Διαμαντόπουλου η οποία επανακοινοποιήθηκε προς όλες τις Δ/νσεις της Διοίκησης με το με αρ. πρωτ. 1866/2.2.1999 έγγραφο της Νομικής Διεύθυνσης (Γραφείο Νομικού Συμβούλου) και ακολούθως και στα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το με αρ. πρωτ. Γ10/313/2.9.1999 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Προσωπικού περί γνωστοποίησης αξιόποινων πράξεων στην Εισαγγελική Αρχή από τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και το άρθρο 37, παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στον αρμόδιο Εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σχετικά με αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπάγγελτα.

 

Επομένως, δεν θα περιορίζεστε από την ανωτέρω διάταξη του Ποινικού Κώδικα και θα πρέπει να κινείτε τη σχετική διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προσαρμόζοντας αναλόγως το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς και στις περιπτώσεις που έχει μεν δηλωθεί ο θάνατος του συνταξιούχου αλλά τρίτα πρόσωπα εισπράττουν αχρεωστήτως πιστωθείσες συντάξεις, προκειμένου να στοιχειοθετείται επαρκώς και αιτιολογημένα ο νόμιμος λόγος της ποινικής δίωξης, ανεξαρτήτως του ύψους της οικονομικής ζημίας του Ιδρύματος.

 

Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

 

α) Όπως προαναφέρθηκε, η υποχρέωση για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προκύπτει ευθέως από διάταξη νόμου και ως εκ τούτου είναι ανεπίτρεπτη η παράβασή του από δημόσιο λειτουργό και συνιστά διάπραξη αξιόποινου αδικήματος (κυρίως της παραβάσεως καθήκοντος), όπως επισημαίνεται και στη με αρ. πρωτ. 58/28.12.1993 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου που κοινοποιήθηκε με το έγγραφο Γ10/313/2.9.1999 της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού. Αντιθέτως,

ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να αποτελεί παράδειγμα νομιμότητας, να την εφαρμόζει και να την επιβάλλει με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο σε συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα διακριτικής ευχέρειας των διευθυντών ως προς την υποβολή ή μη μηνυτήριας αναφοράς κατά τα ανωτέρω.

 

Οι μόνες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά είναι εκείνες κατά τις οποίες οι οφειλέτες προσέρχονται και επιστρέφουν οικειοθελώς τις αχρεωστήτως πιστωθείσες συντάξεις εντός τριμήνου, στην περίπτωση που πιστώνονται συντάξεις μετά το θάνατο συνταξιούχου, δεδομένου ότι η μηχανογραφική δυνατότητα για διακοπή της πίστωσης μετά την ημερομηνία γνωστοποίησης του θανάτου στην υπηρεσία είναι εντός δύο μηνών.

 

β) Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η Διοίκηση είναι αποφασισμένη να ελέγχει σε τακτά διαστήματα την εφαρμογή των προαναφερομένων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κάθε μήνα να αποστέλλετε στην Ομάδα Υποέργου Παροχών Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω fax (210-3828410) αναφορά με τις ενέργειές σας ως προς το θέμα αυτό, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στον συνημμένο πίνακα στο τέλος του παρόντος εγγράφου. (Σημείωση:

 

Στο Α μέρος του Πίνακα θα καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τόσο τις Νέες Περιπτώσεις του εκάστοτε μήνα αναφοράς όσο και το σύνολο των περιπτώσεων του υποκαταστήματος από την έναρξη καταγραφής των στοιχείων [από τον Ιούνιο του 2011 και εξής]. Στο Β μέρος του Πίνακα θα καταγράφονται αναλυτικές πληροφορίες για όλες οι περιπτώσεις του υποκαταστήματος από την έναρξη καταγραφής των στοιχείων [Ιούνιος 2011]).

 

Στο εξής, λοιπόν, θα καταχωρείτε όλες αυτές τις περιπτώσεις στο συνημμένο πίνακα και δεν θα αποστέλλονται πλέον τα Φύλλα Εργασίας Διακοπών Συντάξεων (αναπόγραφων).

 

Η συνέπεια στην εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί σταθμιστικό παράγοντα στην εκτίμηση της απόδοσης των υπηρεσιών σας στο πλαίσιο του ελέγχου της απόδοσης των Υπηρεσιών Συντάξεων.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την αλληλογραφία σας με τα πιστωτικά ιδρύματα για την αναζήτηση των στοιχείων των συνδικαιούχων των κοινών λογαριασμών, θα πρέπει να τους αναφέρετε τη σχετική υποχρέωσή τους, η οποία προκύπτει από τις διατάξεις του άρθ. 19 του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291/τ.Α’/27.12.2001) [σχετ. εγκύκλιο 24/11 της Δ/νσης Παροχών].

 

Πέραν των ανωτέρω, παραμένει σημαντική προτεραιότητα της Διοίκησης τόσο η αναζήτηση και η είσπραξη των ποσών που πιστώθηκαν σε λογαριασμούς συνταξιούχων μετά το θάνατο, όσο και η κατάθεση μηνυτήριων αναφορών κατά των προσώπων που έχουν εισπράξει τις συντάξεις αυτές. Και τούτο διότι οι ενέργειες αυτές θα λειτουργήσουν παραδειγματικά και θα συμβάλουν αποφασιστικά στην εξάλειψη του φαινομένου της παράνομης είσπραξης παροχών.

 

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διονύσης Πατσούρης

 

Το άρθρο 286§ 1 του Ποινικού Κώδικα, που αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο του υποδιοικητή του Ι.Κ.Α., τιμωρεί την απάτη σε βαθμό πλημμελήματος και προβλέπει, ότι

«όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών».

Δηλαδή, μπορεί ο δράστης της απατηλής είσπραξης συντάξεων να τιμωρηθεί με ποινή μέχρι πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο.

 

Το άρθρο 27 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η παράγραφος 2 του οποίου επίσης αναφέρεται στο έγγραφο του υποδιοικητή του Ι.Κ.Α. ορίζει, ότι

 

«1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως. 2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτές κατά τη  εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις».

 

Και το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα τιμωρεί την παράβαση καθήκοντος, προβλέποντας, ότι

 

«Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη».

 

Με αυτό το άρθρο ο επίορκος υπάλληλος, ο οποίος αθετεί τα καθήκοντά του, δεν υφίσταται καμιά ουσιαστική συνέπεια για τη βλαπτική διαγωγή του, επειδή η προβλεπόμενη ποινή είναι συμβολική και, πρακτικά, είναι σχεδόν ακατόρθωτο να καταδικαστεί κάποιος υπάλληλος για παράβαση καθήκοντος.

 

Διατηρείται, πάντως, η απορία, τόσες δεκαετίες οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. (και του δημοσίου, στις ανάλογες περιπτώσεις λεηλασίας) δεν εφάρμοζαν αυτές τις γνωστές διατάξεις; Άλλωστε, “δεν επιτρέπεται άγνοια νόμου”!

 

Η ερώτηση είναι ρητορική γιατί, όπως γνωρίζουμε, η παράβαση του νόμου και των καθηκόντων των στρατιών των δημόσιων υπαλλήλων ήταν ο κανόνας, βάσει άλλου διαμορφωθέντος “εθίμου”, να καλύπτονται οι παρανομίες και να μην ελέγχεται η απόδοση των υπαλλήλων, πλείστοι από τους οποίους ήταν (και εξακολουθούν να είναι) αργόμισθοι.

 

Ας ελπίσουμε πως θ’ αλλάξει η κατάσταση της αδράνειας, της αδιαφορίας, της παράβασης καθηκόντων και της διαφθοράς και θα βελτιωθεί η απόδοση των υπαλλήλων, τους οποίους συντηρούμε με τους επαχθέστατους και άδικους φόρους.

 

 

Εμμανουήλ Παπαδάκης

 

Your rating: None Average: 4.8 (24 votes)