(απόφαση υπ’ αριθ. 5203/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

Με την υπ’ αριθ. 5203/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος ασφαλιστικών μέτρων), ρυθμίστηκε το ζήτημα της επιμέλειας στο πρόσωπο του πενταετούς αγοριού των σε διάσταση γονέων του και το παιδί παραδόθηκε στη μητέρα του μετά τη συνεκδίκαση δύο αντίθετων αιτήσεων (καθενός από τους σε διάσταση συζύγων) και την απόρριψη των ισχυρισμών του πατέρα πως έπρεπε να αναλάβει αυτός το δικαίωμα επιμέλειας, λόγω ακαταλληλότητας της μητέρας.

Σημειώνεται πως αποτελεί γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου (ή των περισσότερων ανηλίκων), για το ποιος από τους γονείς θα αναλάβει την επιμέλεια στο πρόσωπό του. Η επιμέλεια αποτελεί τμήμα (υποσύνολο) της γονικής μέριμνας, την οποία διαθέτουν και οι δύο γονείς μετά τη διάστασή τους καθώς και μετά τη λύση του γάμου τους. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Οι γονείς του ανηλίκου τέλεσαν θρησκευτικό γάμο την 22.04.2007 στην Αθήνα και το παιδί τους γεννήθηκε την 14.07.2007. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διακόπηκε την 24.03.2011, όταν η μητέρα του ανηλίκου αναγκάστηκε ν’ αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, εξ αιτίας της υβριστικής, απειλητικής και βίαιης συμπεριφοράς του συζύγου της – πατέρα του ανηλίκου.

Ο ισχυρισμός του πατέρα του ανηλίκου, ότι η σύζυγός του εγκατέλειψε τον ίδιο και το ανήλικο γιό τους χωρίς εύλογη αιτία δεν πιθανολογήθηκε. Η κρίση του δικαστηρίου γι’ αυτό στηρίζεται στο από 29.03.2011 έγγραφο του αστυνομικού τμήματος Περιστερίου, στο οποίο προσέφυγε η αιτούσα (μητέρα) παραπονούμενη για τη συμπεριφορά του αντιδίκου συζύγου της, καταγγέλλοντας περιστατικά, τα οποία πιθανόν να εμπίπτουν στον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στο ίδιο έγγραφο γίνεται μνεία ότι ο σύζυγος αρνήθηκε να της παραδώσει το ανήλικο παιδί κατά την αποχώρησή της. Μετά την αποχώρησή της από τη συζυγική κατοικία η αιτούσα αρχικά φιλοξενήθηκε σε φιλικό σπίτι από όπου καθημερινά μετέβαινε στη συζυγική κατοικία προκειμένου να επισκεφτεί και να φροντίσει τον ανήλικο γιό της, ενώ παράλληλα προέβη σε νόμιμες ενέργειες για τη διεκδίκηση της επιμέλειάς του καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου την υπό κρίση αίτηση με αίτημα να της ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου με προσωρινή διαταγή, ύστερα δε από την απόρριψη του αιτήματος, την 19.04.2011, μετοίκησε στο Ηράκλειο Κρήτης από όπου κατάγεται και διαμένει η οικογένειά της, καθόσον αδυνατούσε να ανεύρει επαγγελματική απασχόληση στην Αθήνα και αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στην Κρήτη απασχολείται ως τραγουδίστρια σε αίθουσα εκδηλώσεων εργαζόμενη αποκλειστικά τα Σαββατοκύριακα. Κατόπιν αυτών, πιθανολογείται ότι το πραγματικό συμφέρον του πεντάχρονου ανηλίκου γιού των διαδίκων επιβάλλει, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, ν’ ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια τούτου στην αιτούσα – μητέρα του, η οποία καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την αποχώρησή της από τη συζυγική κατοικία μέχρι τη συζήτηση της αίτησης προέβαινε στις αναγκαίες ενέργειες για να συμμετέχει στη ζωή του ανηλίκου περιβάλλοντας αυτό με αγάπη και στοργή καθόσον μετέβαινε από την Κρήτη στην Αθήνα προκειμένου να δει και να φροντίσει τον ανήλικο, ενώ είχε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Η αιτούσα εξ άλλου, λόγω του περιορισμένου ωραρίου εργασίας της διαθέτει ελεύθερο χρόνο να τον αφιερώσει στην ανατροφή και την επιμέλεια του τέκνου της.

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω, ο αιτών – καθ’ ου η αίτηση, παρά την αγάπη που αναμφίβολα τρέφει για τον ανήλικο, δεν δύναται να καλύψει την ανάγκη του ανηλίκου για τη μητρική παρουσία η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη λόγω του νεαρού της ηλικίας του και απολύτως αναγκαία για τη μετέπειτα ομαλή ψυχοσωματική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Η κρίση του δικαστηρίου για τα παραπάνω στηρίζεται και στο γεγονός ότι κατά το Θέρος του 2011 ο καθ’ ου μετέβη στο Ηράκλειο με τον ανήλικο τον οποίο άφησε στην αιτούσα για ολόκληρη εβδομάδα δύο με τρεις φορές τον μήνα, ενέργεια στην οποία σαφώς και δεν θα προέβαινε εάν η αιτούσα ήταν ακατάλληλη για την άσκηση των μητρικών της καθηκόντων, ισχυρισμός ο οποίος δεν πιθανολογήθηκε.

Εξ άλλου, πιθανολογείται ότι ο καθ’ ου ως έμπορος κοσμημάτων επισκέπτεται συχνά για επαγγελματικούς λόγους το Ηράκλειο Κρήτης στο οποίο μάλιστα διατηρούσε και μισθωμένη κατοικία, οπότε θα έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται και να επικοινωνεί με το ανήλικο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εξ άλλου, πιθανολογήθηκε ότι ο πιο πάνω ανήλικος γιός των διαδίκων, στερούμενος περιουσίας και εισοδημάτων εξ εργασίας, λόγω της ανηλικότητάς του, δικαιούται διατροφής σε χρήμα από τον καθ’ ου η αίτηση πατέρα του. Το μέτρο διατροφής σε χρήμα, που προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του παιδιού, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 450 €.

Περαιτέρω, όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος – καθ’ ου η αίτηση πιθανολογείται ότι διατηρεί ποσοστά συνιδιοκτησίας σε δέκα μισθωμένα ακίνητα, τα οποία το 2009 του απέφεραν εισόδημα 12.361,29 € και το 2010,  12.566,54 €.

Εν συνεχεία, αφού γίνεται υπολογισμός και των λοιπών εισοδημάτων του πατέρα του ανηλίκου καθώς και των οικονομικών του υποχρεώσεων (μίσθωμα κατοικίας, ποσά δανείων και λοιπές βιοτικές δαπάνες του) πιθανολόγησε το δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του, ότι τα εισοδήματα που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση του αιτούντος – καθ’ ου η αίτηση δεν απεικονίζουν την πραγματική οικονομική του κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται μετά από τις δαπάνες στις οποίες προβαίνει μηνιαίως.

Συνεπώς, ο καθ’ ου μπορεί να συμβάλλει στο ποσό της μηνιαίας διατροφής του ανηλίκου γιού του με το ποσό των 350 € και το υπόλοιπο ποσό των 100 € για τη διατροφή του ανηλίκου γιού των διαδίκων βαρύνει την αιτούσα μητέρα του, μετά από μερική παραδοχή της νόμιμης έντασης του καθ’ ου περί συνεισφοράς (κατά το άρθρο 1389 εδάφιο β΄ του Αστικού Κώδικα), η οποία από την εργασία της εισπράττει το ποσό μηνιαίως των 800 €, ενώ καταβάλλει για μίσθωμα της οικίας της το ποσό των 370 € μηνιαίως.

Το ανωτέρω ποσό της διατροφής έχει την υποχρέωση ο καθ’ ου να προκαταβάλλει σε χρήμα κάθε μήνα (άρθρο 1496 εδάφιο α΄ του Α.Κ.).

Προς αποφυγή υποκατάστασης της κυρίας δίκης από τα ασφαλιστικά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση, το δικαστήριο κρίνει ότι η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου παιδιού των διαδίκων και η διατροφή του πρέπει να ρυθμιστούν με οριστική απόφαση, επί σχετικής αγωγής των διαδίκων με τα προαναφερόμενα αντικείμενα, για την άσκηση των οποίων πρέπει να ταχθεί προθεσμία κατ’ άρθρο 693 § 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για τους λόγους αυτούς το δικαστήριο, συνεκδικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων την από 12.04.2011 και την από 21.09.2011 αιτήσεις και απορρίπτει την αίτηση του πατέρα του ανηλίκου, από 21.09.2011, ενώ δέχεται εν μέρει την αντίθετη αίτηση της μητέρας του ανηλίκου, από 12.04.2011. Αναθέτει προσωρινώς στην αιτούσα την επιμέλεια επί του προσώπου του ανηλίκου γιού των διαδίκων. Υποχρεώνει προσωρινώς τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα, ως ασκούσης την επιμέλεια του προσώπου του ως άνω ανηλίκου, εντός των πέντε πρώτων ημερών εκάστου μήνα, διατροφή 350 € μηνιαίως για το άνω ανήλικο για το χρονικό διάστημα από της επίδοσης της αίτησης και εφ’ εξής, με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής εκάστης περιοδικής παροχής έως την εξόφληση. Ορίζει προθεσμία εξήντα ημερών από την επίδοση της παρούσης απόφασης, για την άσκηση αγωγής της αιτούσης (μητέρας του ανηλίκου) κατά του καθ’ ου για τα προαναφερόμενα αντικείμενα (επιμέλεια και διατροφή) και συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Πρόκειται για εύστοχη δικαστική κρίση, με την οποία ρυθμίστηκε προσωρινά, με πιθανολόγηση, όπως προβλέπει ο νόμος, το ζήτημα σχετικά με ποιον γονέα θα διαμένει το πεντάχρονο αγοράκι, το οποίο είχε απομακρυνθεί από τη μητέρα του, εξ αιτίας της ασυμφωνίας, των διενέξεων και των ερίδων των γονέων του, καθώς και σχετικά με το ύψος της διατροφής που οφείλει να πληρώνει ο πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος, επίσης προσωρινά, έχασε το δικαίωμα της επιμέλειας.

Εμμανουήλ Παπαδάκης